Nederland

Zonneweide Snelle Loop – betrokkenheid bij de gemeenschap

De gemeente Laarbeek heeft naar aanleiding van de Pilot Grootschalige Energie vier projectlocaties aangewezen voor de mogelijke ontwikkeling van zonneweides in de gemeente. De aanwijzing van deze locaties is gebeurd aan de hand van de ‘Visie grootschalige opwek Laarbeek’, waarin de randvoorwaarden en ontwerpprincipes voor zonneweides zijn opgenomen.

De locatie Snelle Loop, gelegen aan de Putweg in Beek en Donk, is een van die locaties.

Inmiddels is de omgevingsvergunning voor zonneweide Snelle Loop aangevraagd.

Op deze website houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en stand van zaken.

Met de realisatie van zonneweide Snelle Loop wordt de mogelijkheid gecreёerd om een ecologische verbindingszone en beekherstel aan de Boerdonkse Aa en Snelle loop te realiseren. Het Waterschap Aa en Maas zal deze opgave voor haar rekening nemen, wat een inrichting betekent van respectievelijk 50 meter en 25 meter breed.

Verder op deze pagina vindt u algemene informatie over de landschappelijke inpassing van zonneparken en de mogelijkheden voor (financiёle) participatie. Tevens vindt u op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen en andere relevante informatie.

Door verder naar beneden te scrollen vind u respectievelijk:

  • de landschappelijke inpassing

  • (financiёle) participatie

  • veelgestelde vragen

  • de informatie-avond

  • relevante documenten

  • contactmogelijkheden

De landschappelijke inrichting van zonneweide Snelle Loop

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van zonneweide Snelle Loop is de bestaande landschappelijke kwaliteit en het versterken van de aangrenzende ecologische verbindingszone met beekherstel. Mede aan de hand van de ontwerpprincipes uit de visie ‘Grootschalige opwek Laarbeek’ is een landschapsplan gemaakt. Dat is in feite onder te verdelen in twee delen, namelijk de landschappelijke inrichting en landschappelijke inpassing. De inpassing van de zonneweide geldt voor de termijn, dat de zonneweide in gebruik is.

Om de landschappelijke inpassing van het gebied te verbeteren wordt lokale flora gebruikt, zoals geknotte elzen en bloem- en kruidenrijk grasland. Tevens zullen er vogelbosjes en struikgewas worden aangeplant.

Naast deze inpassing zal het Waterschap Aa en Maas de inrichting van de ecologische  verbindingszone en het beekherstel voor haar rekening nemen. Hierover wordt in een latere fase meer informatie gegeven.

Een zonneweide voor iedereen!

Bijna iedereen erkent het nut en de noodzaak van duurzame energie, maar niet iedereen is altijd even blij met de aanleg van een zonneweide en men wil dan ook graag inspraak hebben of informatie krijgen over de (financiёle) participatiemogelijkheden.

Lightsource bp is van mening dat de (directe) omgeving ook profijt moet hebben van de aanleg van een zonneweide. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden, die wij graag aan u voorleggen en met u willen bespreken.

Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om met obligaties te werken waarbij iedereen een laagdrempelige mogelijkheid krijgt om mee te kunnen profiteren van de zonneweide. Het staat iedereen vrij om daar gebruik van te maken.

Ook stelt Lightsource bp een bedrag beschikbaar dat ten goede komt aan de lokale gemeenschap. Dat doen we in de vorm van een duurzaamheidsfonds. Met dat fonds komen er gelden beschikbaar die besteed kunnen worden aan wensen en behoeften van de lokale gemeenschap op het gebied van duurzaamheid.

Bovendien stelt Lightsource bp een educatiepakket beschikbaar voor het basisonderwijs, waarbij een medewerker van Lightsource bp op de basisschool gastlessen over duurzame energie en rondleidingen op de zonneweide verzorgt.

Naarmate het traject richting de realisatie gaat, zullen wij u hierover verder informeren.

Informatie-avonden en andere participatie mogelijkheden

Informatie-avonden en andere participatiemogelijkheden

Algemene informatie-avond

Doel: Geïnteresseerden over het initiatief informeren
Voor wie: Alle omwonenden en andere belangstellenden
Wanneer: 10 november 2020, van 20:00 tot 22:00 uur
Waar: online

Ronde tafel gesprekken met directe omgeving

Bewoners in de directe omgeving van de zonneweide ontvangen een afzonderlijke uitnodiging voor een ronde tafel gesprek.

Doel:   de dialoog aangaan met de directe omgeving over de landschappelijke inpassing en de financiёle participatiemogelijkheden.
Voor wie:    
de lokale buurtschappen
Wanneer:    
Gezamenlijk in te plannen
Waar:  
 Nader te bepalen

E-mail

Omwonenden kunnen (eventueel ook anoniem) input leveren of contact opnemen met vragen over de ontwikkeling van zonneweide Snelle Loop

Doel:   Mogelijkheid tot vragen informatie en contact op te nemen met de ontwikkelaar
Voor wie:   
Iedereen
Wanneer:    
niet van toepassing
Waar:
 contactformulier op de website invullen of een e-mail sturen naar snelleloop@lightsourcebp.com

Downloads/Links

Algemeen