Nederland

Zonneweides Dungense Polder en Kloosterstraat – betrokkenheid bij de gemeenschap

De gemeente‘s-Hertogenbosch begin 2021 heeft een tender uitgeschreven voor 100 ha aan zonnevelden. Lightsource bp heeft met twee plannen hierop ingeschreven, namelijk zonneweide Dungense Polder en zonneweide Kloosterstraat. In oktober 2021 hebben we de planologische medewerking van de gemeente gegund gekregen.

De locaties van deze ontwikkelingen is gelegen ten zuiden van de snelweg A2 aan de Kloosterstraat. Dit is tegen de grens van de gemeente Sint Michielsgestel.

Op deze website houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en stand van zaken.

Met de realisatie van deze zonneweides transformeert het gebied tot een multifunctioneel gebied met een meer natuurlijk karakter door het toepassen van de verschillende types groen: struweelhagen, ruigte, bloemrijk grasland, natuuroevers en bredere watergangen. Vooral de natuur krijgt hierbij veel ruimte in de vorm van zowel leefgebied als veilig netwerk door het nu eentonige agrarische landschap. Het effect op de landbouw zal positief zijn door het kunnen bergen van piekafvoeren in het watersysteem en het vergroten van de biodiversiteit.

Verder op deze pagina vindt u algemene informatie over de landschappelijke inpassing van zonneparken en zal in de loop van het traject informatie worden gedeeld in relatie tot financiёle participatie. Tevens vindt u op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen en andere relevante informatie.

Door verder naar beneden te scrollen vindt u respectievelijk:

  • de landschappelijke inpassing

  • (financiёle) participatie

  • veelgestelde vragen

  • de informatie-avond

  • relevante documenten

  • contactmogelijkheden

De landschappelijke inrichting van zonneweides Dungense Polder en Kloosterstraat

De verkaveling wordt gevormd door een patroon van watergangen, welke de waterhuishouding regelen. Het watersysteem is verbonden met de A-watergang parallel aan de A2 en watert af op de Dommel richting ‘s-Hertogenbosch. Dit netwerk van watergangen waarderen wij op, zodat het een bijdrage levert aan de toename van de biodiversiteit, waterkwaliteit en beleving van de Dungense Polder en omgeving.

Door wilddoorgangen in het hekwerk te plaatsen kan in combinatie met maatregelen voor o.a. insecten en vogels een rijk foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren gerealiseerd worden. De aanleg van takkenrillen, steenhopen, struikgroepen en een waterlichaam op de planlocatie zorgen voor versterking voor vogels, grondgebonden zoogdieren, reptielen en amfibieën. Waarbij voor de laatste groep inheemse onderwatervegetatie en oevervegetatie toegevoegd dient te worden.

Groene Delta 2, een beleidstuk van de gemeente waarin ambitie wordt uitgesproken voor een groene zone en de daarbij behorende ideeën voor natuurontwikkeling en waterberging wordt als kapstok worden gebruikt om te onderzoeken naar de mogelijkheden voor een ecologische verbindingszone vanaf Bossche Broek naar de Meerse Plas.

Coöperatieve samenwerking

Bijna iedereen erkent het nut en de noodzaak van duurzame energie, maar niet iedereen is altijd even blij met de aanleg van een zonneweide en men wil dan ook graag inspraak hebben of informatie krijgen over de (financiële) participatiemogelijkheden.

Om die reden zijn we in gesprek met Platform cooperatief duurzaam Noordoost Brabant.

De stichting Platform Coöperatief Duurzaam is een onafhankelijk pleitbezorger vóór energietransitie en vóór burgerparticipatie. De stichting werkt zonder winstoogmerk. Het platform brengt lokale initiatieven op het gebied van duurzame opwek en energiebesparing bijeen en vertegenwoordigt hen in het regionale proces van de energietransitie.

Het platform staat lokale energie-initiatieven bij in de ontwikkeling en realisatie van breed gedragen projecten in de duurzame opwek en energiebesparing door kennis, ervaring en netwerk aan te bieden.

Platform Coöperatief Duurzaam Noordoost Brabant zal voor deze locaties in nauw overleg met de omgeving en met initiatiefnemer Lightsource bp de mogelijkheid tot lokaal eigendom vorm gaan geven. Gedurende het traject zal via verschillende kanalen hier verder vorm aan worden gegeven in overleg met de omgeving.

Informatie-avonden en andere participatie mogelijkheden

Informatie-avonden en andere participatiemogelijkheden

Algemene informatie-avond

Doel: Geïnteresseerden over het initiatief informeren
Voor wie: Alle omwonenden en andere belangstellenden
Wanneer: 2 februari 2022 van 20:00 tot 21:30
Waar: online

Keukentafel gesprekken

Bewoners in de directe omgeving van de zonneweide ontvangen een afzonderlijke uitnodiging voor een ronde tafel gesprek.

Doel: de dialoog aangaan met de directe omgeving over de landschappelijke inpassing en algemene informatie over het initiatief
Voor wie: de direct omwonenden
Wanneer: Persoonlijk in te plannen
Waar: Nader te bepalen

E-mail

Omwonenden kunnen (eventueel ook anoniem) input leveren of contact opnemen met vragen over de ontwikkeling van zonneweides Dungense Polder en Kloosterstraat

Doel: Mogelijkheid tot vragen informatie en contact op te nemen met de ontwikkelaar
Voor wie: Iedereen
Wanneer: niet van toepassing
Waar: contactformulier op de website invullen of een e-mail sturen naar nl.informatie@lightsourcebp.com.

Downloads/Links

Algemeen

  • Advertentie (nog toe te voegen)
  • Financiële participatie (nog toe te voegen)
  • Landschappelijke inpassing (nog toe te voegen)
  • FAQs (veelgestelde vragen met de antwoorden) (nog toe te voegen)