United Kingdom

Prosiect Storio Solar ac Ynni Plas Power

Y PROSIECT MEWN RHIFAU

57MWac

o solar a storio (Megawat eiledol)

Pweru 22,700

o gartrefi bob blwyddyn (cyfwerth)

136

hectar o dir

Arbed 15,800

tunnell o allyriadau carbon

Tynnu 10,800

o geir oddi ar y ffordd y flwyddyn (cyfwerth)

Ymgynghoriad cyhoeddus 2024

Mae’r ymgynghoriad statudol ar gyfer prosiect Solar a Storio Ynni Plas Power bellach wedi cau.

Mae Lightsource bp yn rhoi gwerth aruthrol ar yr adborth gan gymunedau yn ystod y broses ymgynghori. Rydym yn ddiolchgar am yr ymgysylltiad a’r adborth a gawsom ar ein cynigion dros y tair blynedd ddiwethaf. Mae’r cymunedau o amgylch y safle wedi chwarae rhan bwysig wrth lunio ein prosiect.

Yn ystod yr ymgynghoriad statudol, daeth dros 130 o bobl i’n digwyddiadau cyhoeddus ac rydym wedi derbyn dros ddeg ar hugain o ymatebion ar ein cynigion.

Rydym nawr yn ystyried yn ofalus yr holl adborth a dderbyniwyd a bydd ein hymateb yn cael ei nodi yn yr adroddiad ymgynghori a fydd yn rhan o’r cais cynllunio.

Mae Prosiect Solar a Storio Ynni arfaethedig Plas Power yn cael ei ddosbarthu yn Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol. Mae hyn yn golygu y bydd Lightsource bp yn gwneud cais i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW), a fydd yn gwneud argymhelliad i Weinidogion Cymru ynghylch rhoi caniatâd cynllunio ai peidio. Ar hyn o bryd mae Lightsource bp yn disgwyl cyflwyno cais cynllunio i PEDW yn haf 2024.

Byddwn yn parhau i ymgysylltu â’r gymuned ynghylch ein cronfa budd cymunedol pe bai caniatâd yn cael ei roi, ac unwaith y bydd y prosiect yn weithredol.

Statws presennol

Dewis safle

Asesiadau rhagarweiniol, cynllunio'r safle ac ymgysylltu cymunedol

Cais cynllunio

Rhyddhau amodau cynllunio

Adeiladu

Gweithrediad

Datgomisiynu

Rhagor o wybodaeth

Am y gyfres lawn o ddogfennau ymgynghori am Prosiect Storio Solar ac Ynni Plas Power, gweler yr adran Dogfennau ymgynghori isod.

Map rhyngweithiol o’r safle

Rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar gyfieithu’r isod a bydd fersiwn Gymraeg ar gael yn fuan.

Dogfennau ymgynghori