GLOBAL

Zonneweide Poeldonk

KERNGETALLEN

10MWp

(Megawatt piek) opgesteld vermogen

2714

Huishoudens worden jaarlijks van elektriciteit voorzien (equivalent)

1301

ton CO2-besparing per jaar

HUIDIGE STATUS

Locatie onderzoek en ontwerp

Inschrijven tender

Participatie

Vergunningsprocedure

Bouw-voorbereiding

In bedrijfstelling

Herstel-werkzaamheden

Op 17 december 2020 heeft de gemeente de Visie ‘zonne- en windenergie’ vastgesteld. Daarin is een motie opgenomen om een tender van 10 hectare zonneparken open te stellen. Na evaluatie wordt door de raad een volgende tranche ter beschikking gesteld. Ondanks dat er vaak geen capaciteit op teruglevering beschikbaar is vanwege congestie op het netwerk, heeft de gemeente initiatiefnemers die zicht hebben om op korte termijn aan te sluiten uitgenodigd om een principeverzoek in te dienen. De periode om dit verzoek in te dienen liep van 1 december 2022 tot 1 februari 2023. Hierna heeft de gemeente de beoordeling van de tender uit laten voeren door een onafhankelijke commissie aan de hand gedeelde criteria en weging.

Lightsource bp heeft zich ingeschreven op deze tender en heeft een positieve reactie gekregen op de inschrijving/het principe verzoek. De voorgenomen zonneweide is gelegen nabij de Meerse plas ten noorden van de Zuid Willemsvaart. Het zuidelijk en oostelijk gedeelte grenst aan agrarisch grondgebied. De planlocatie is deels aangemerkt als leefgebied voor amfibieën en reptielen. Wij willen de biodiversiteit bevorderen door plas-dras gebieden te creëren en de monocultuur om te zetten naar bloemrijkgrasland met aanvullend struweel.

In verband met de bruinrotbacterie (verhoogde gevoeligheid voor ziekteverwekkers voor akkerbouwgewassen) heeft de planlocatie een verbod op het gebruik van oppervlaktewater (beregening) voor de teelt van aardappelen etc. Het gebied is dan ook aangemerkt als minder geschikte landbouwgrond volgens het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

map of solar project
Netherlands Poeldonk project view from the South side

Aanzicht zonneweide zuidzijde

Netherlands Poeldonk project view from the East side

Aanzicht zonneweide oostzijde

Op basis van eerste analyses is een ontwerp gemaakt waarin de zonneweides zo natuurlijk mogelijk worden ingedeeld en waar we aanwezige elementen willen versterken. Dit doen we door het aanplanten van struweelranden die passen bij de natuur in dit gebied. Door deze struweelranden worden de randen verzacht en zijn de zonnepanelen uit het zicht. De verkaveling wordt gevormd door een patroon van sloten om de waterhuishouding te regelen. Dit netwerk van sloten waarderen wij op, zodat het een bijdrage levert aan de toename van de biodiversiteit, waterkwaliteit en beleving van Poeldonk en omgeving.

De inpassing betreft een groene buffer rondom. Dit is een 8 meter brede strook waarin een hekwerk, beheer pad en een struweelrand met gebiedseigen soorten is opgenomen. De panelen worden door de struweelrand uit het zicht ontnomen en zorgen voor een robuuste inpassing. Ook zorgen de struweelranden voor het vergroten van de biodiversiteit in het gebied. Reptielen en amfibieën maken gebruik van deze struweelranden om te bevoorraden. De overige ruimte zal ingezaaid worden met bloemrijk grasland. In dit mengsel zitten nectarrijke soorten om de insecten die voorkomen in het gebied te behouden.

  1. Bestaande groenstructuur
  2. 8m strook met hekwerk, beheer pad en struweelrand met gebiedseigen soorten.
  3. Zonnepanelen
  4. Plas/dras, afkoppelen van watergangen ter bevordering van amfibieën en reptielen.
  5. Wandelroute die aansluit op huidige langzaam-verkeersroutes van het gebied.

Gezien de waterrijkdom in dit gebied worden verschillende sloten afgekoppeld om het water beter vast te houden. Ook maken we de taluds minder steil om zo de leefomgeving van amfibieën en reptielen te bevorderen. Op deze manier behouden we alle sloten en versterken we de betreffende watergangen door natuurvriendelijke oevers en inheemse water- en oevervegetatie. Het realiseren van de natuurvriendelijke oever zal ook insecten aantrekken die in de omgeving voorkomen, zoals vlinders, bijen en libellen.

Rondom het projectgebied wordt ruimte vrijgehouden voor een wandelroute die zal aansluiten op bestaande routes, wat de recreatieve waarde van het gebied vergroot. Door de invulling van de zonneweide aan te passen op de bestaande verkaveling en deze extra aan de zetten met groenstroken, komt de karakteristieke structuur nog beter naar voren wat de leesbaarheid van dit landschap vergroot. De toegepaste groenelementen/ vlakken leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit en het ecologisch functioneren van dit landschap en vormen een netwerk door het landschap.

Gedurende het proces zal verder vorm worden gegeven aan het definitieve ontwerp samen met omwonenden en stakeholders zoals netbeheer, waterschap, de energiecoöperatie en de gemeente.

Neem contact op

We staan altijd klaar om u te helpen met eventuele vragen. U kunt contact met ons opnemen via e-mail of telefonisch onze klantenservice.

Nl.informatie@lightsourcebp.com +31(0)850642438

*Indicates required field